. Treść komunikatu dostępna na: Decyzje Prezesa UOKIK wg praktyk (https://decyzje.uokik.gov.pl/)

03 czerwca 2022 r. Prezes UOKIK Tomasz Chróstny wydał Decyzję nr DOZIK-10/2022 w przedmiocie klauzul abuzywnych stosowanych we wzorcach umów Ubezpieczenia na Życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi stosowanych przez AXA Życie TU S.A. Decyzja jest konsekwencją prowadzonego od 2016 roku postępowania sprawdzającego czy zakłady ubezpieczeń działające na terytorium Polski i oferujące ubezpieczenia z UFK dostosowały ogólne warunki umów oraz praktyki rynkowe do stanu prawnego, jaki zaistniał z dniem 1 stycznia 2016 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Jednym z podmiotów, które zostało objęte weryfikacją był AXA Życie TU S.A., a z powodu zidentyfikowanych uchybień, Prezes UOKiK postanowieniem z 4 lipca 2018 r. wszczął postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i wskazał zapisy abuzywne w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następujących umów, oferowanych przez Towarzystwo po 1 stycznia 2016 r.:

1) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Plan Elastyczny o indeksie PE/16/01/01 (dalej: „Plan Elastyczny”),
2) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Plan Elastyczny Semper Liberum (dalej: „Plan Elastyczny Semper Liberum”),
3) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Plan Uniwersalny Spektrum,
4) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Plan Uniwersalny Liberum.

Zakwestionowane postanowienia umowne zapisów w treści OWU dotyczą:

1. Opłaty dystrybucyjnej określonej procentowo w stosunku do składki podstawowej i składki dodatkowej inwestycyjnej oraz kwotowo, pobieranej z tytułu ponoszenia przez Towarzystwo kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia (koszty akwizycji), często zamiennie nazywanej „opłatą wstępną”;

2. Opłaty alokacyjnej, czyli określonej procentowo w stosunku do składki podstawowej opłaty pobieranej z tytułu ponoszenia przez Towarzystwo kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia (koszty akwizycji);

3. Opłaty dystrybucyjnej, jako opłaty określonej procentowo w stosunku do składki podstawowej należnej w pierwszym roku polisy oraz kwotowo, pobieranej z tytułu ponoszenia przez Towarzystwo kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia (koszty akwizycji)

i zostały uznane za stanowiące naruszenie zakazu określonego w art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) – i Decyzją nr DOZIK-10/2022 zakazuje się ich wykorzystywania.

 

W ocenie postanowień stosowanych przez Towarzystwo w kontekście sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia interesów konsumentów.

W ocenie Prezesa Urzędu, dobrym obyczajem na gruncie niniejszej sprawy jest kształtowanie przez przedsiębiorcę treści postanowień umownych stosowanych we wzorcach umów, na podstawie których zawierane są umowy z konsumentami, w sposób zapewniający równomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między stronami stosunku umownego oraz niewykorzystywanie przez przedsiębiorcę silniejszej pozycji poprzez ustanawianie warunków umownych niekorzystnych dla konsumentów. Przedsiębiorca powinien tak przygotować warunki kontraktu, aby rozkład ciężaru i ryzyka związanego z wykonywaniem umowy nie był istotnie zniekształcony na niekorzyść konsumenta. Konsument ma prawo wymagać, aby konstrukcja produktu była dopasowana do jego potrzeb i wymagań, a także, że jeśli uzna, że tak nie jest, będzie mógł wcześniej wypowiedzieć umowę bez ponoszenia z tego tytułu niewspółmiernych sankcji finansowych…”