STATUS KONSUMENTA wg wyroku TSUE z dnia 21 września 2023 r. w sprawie mBank C-139/22 

  • W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście powodowie domagali się uznania nieważności umowy kredytowej jaką zawarli z bankiem. Bank podnosił jednak, że jeden z kredytobiorców był wykszatłcony kierunkowo na studiach podyplomowych, a więc posiadał wiedzę fachową i w dodatku oboje kredytobiorców podpisało oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem  związanym z umową kredytową i jej warunkami.
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 21 września 2023 r., rozstrzygnął więc o możliwości uznania za konsumenta osoby, która w dacie zawierania umowy kredytowej posiadała wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i finansów, a dodatkowo była zatrudniona w banku udzielającym kredytu.
  • Na pytanie czy przedsiębiorca (bank kredytodawca) ma obowiązek informowania o istotnych cechach umowy i ryzykach związanych z umową każdego konsumenta, nawet takiego z odpowiednią wiedzą w danej dziedzinie TSUE odpowiedział, że art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 w związku z jej art. 2 lit. b) należy interpretować w ten sposób, że przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania zainteresowanego konsumenta o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzyku związanym z tą umową, i to nawet wówczas, gdy ów konsument jest jego pracownikiem i posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie wspomnianej umowy (por.  pkt 70 wyroku).
  • Wyrok ten ma istotne znaczenie dla wszystkich konsumentów-kredytobiorców, którzy pomimo posiadania fachowej wiedzy wynikającej z ich doświadczenia zawodowego, czy wykształcenia zawarli umowę zawierającą nieuczciwe warunki, które nie były indywidualnie negocjowane. Interpretacja TSUE jest jedna, konsument nie może być bowiem dzielony na świadomego, wykształconego, doświadczonego czy nie, albowiem zakres jego praw i należnej mu ochrony jest niezmienny. Przyznanie bezwzględnego statusu konsumenta, który nie może utracić mandatu do kwestionowania niedozwolonych klauzul umownych bez względu na swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe to ważny krok w sporze z bankami.