Dostępność instrumentów finansowych, które mają na celu pomnażanie kapitału, budowanie portfela inwestycyjnego, czy ochronę oszczędności przed inflacją jest szeroka. Mnogość i różnorodność produktów dostępnych na rynku, nie tylko krajowym ale i globalnym jest namacalna, co niestety nie idzie często w parze z wiedzą o ich konstrukcji prawnej, warunków powodzenia danej inwestycji czy w końcu konsekwencji finansowych jej niepowodzenia.

Zapraszamy Państwa, zarówno doświadczonych jak i początkujących inwestorów, do lektury opracowania jakie przygotował Rzecznik Finansowy na temat obligacji korporacyjnych. Oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest zwykle atrakcyjniejsze niż obligacji skarbowych czy komunalnych, albo klasycznych lokat bankowych. Jednak wbrew powszechnej opinii są to instrumenty finansowe obarczone dużym ryzykiem poniesienia straty, narażone na ryzyko kredytowe, zmiany stopy procentowej i inflacji, ryzyko związane z niewypłacalnością przedsiębiorstwa emitenta, w tym jego upadłością lub przymusową restrukturyzacją oraz ryzyko kursowe, więc zapoznając się z ofertą ich nabycia należy w pierwszej kolejności zweryfikować kto jest ich emitentem i jaki to rodzaj obligacji, jakie zabezpieczenie oferuje przedsiębiorstwo i w jakim terminie.

Cała treść opracowania do pobrania dostępna jest tutaj.