Reprezentacja Kredytobiorców Złotówkowych

luty 2023

– WSPIERAMY KREDYTOBIORCÓW

Nasz Zespół to specjaliści w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych. Cechuje nas wiedza i bogate doświadczenie w sporze instytucjami finansowymi, w tym bankami i parabankami. Zapewniamy kompleksową pomoc Klientom – kredytobiorcom na każdym etapie postępowania, od kompletowania dokumentacji przez czynności analityczne, przedsądowe, po postępowanie sądowe czy ugodowe, a w efekcie egzekucyjne. Każdą zleconą sprawę traktujemy z należną uwagą i profesjonalizmem dzięki czemu nasi Klienci odnoszą kolejne sukcesy w dochodzeniu sprawiedliwości. 

Uczestniczymy w negocjacjach i procedurach polubownych, dokonujemy możliwie najefektywniejszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Na każdym etapie postępowania służymy radą, a podejmowane indywidualne strategie są efektywne w egzekwowaniu praw należnych Kredytobiorcom.   

 

ZAKRES ROSZCZEŃ Z KREDYTÓW ZŁOTÓWKOWYCH OPARTYCH NA WSKAŹNIKACH WIBOR 

Przykład „Frankowiczów” unaocznił opinii publicznej, że Klient jest w stanie wykazać wadliwość działania banku i wygrać z nim proces „oszczędzając” w ten sposób wartość odsetek naliczonych za cały okres kredytowania. Galopujący wzrost wsk. WIBORU jest z kolei okolicznością motywującą kolejną grupę kredytobiorców do analizy swoich umów kredytowych. Bowiem WIBOR, występujący powszechnie w produktach oferowanych klientom banków, jest niezwykle istotny z punktu widzenia kredytobiorcy,  stanowiąc ważną część składową oprocentowania i wpływając tym samym na całkowity koszt pożyczki.

W dalszej kolejności rekomendujemy weryfikację umów kredytowych pod kątem abuzywności jej zapisów. Wbrew pozorom przez lata większość kredytodawców konstruowała umowy jednostronnie i powszechnym naruszeniem w tych umowach jest niewystarczające definiowanie i informowanie kredytobiorcy o kosztach, ryzykach i ich następstwach czy umieszczanie w umowach klauzul niedozwolonych. Często skala naruszeń podstaw prawnych powoduje tak daleko idące zmiany że umowa nie może być w dalszym ciągu kontynuowana.

Wybór właściwej ścieżki proceduralnej każdorazowo powinien zależeć od treści umowy, jaką Klient – konsument zawarł z Bankiem. Ponadto dostosowany do czasu trwania Umowy kredytowej, salda spłaty i oczekiwań Klienta co do rozstrzygnięcia sądowego, powinien zapewniać jak najlepszą dbałość o słuszny interes, który mógł zostać istotnie naruszony w wyniku działań profesjonalnych podmiotów finansowych.. Dokładamy wszelkich starań aby w drodze polubownych negocjacji uzyskać dla naszych Klientów najbardziej korzystne rozwiązania mając szczególnie na względzie czas oraz koszty dochodzenia roszczeń.  Niekiedy jednak droga sądowa pozostaje jedyną opcją odzyskania środków, wtedy dokonujemy możliwie najodpowiedniejszego zabezpieczenia dochodzonych należności na rzecz naszych Klientów.

GŁÓWNE PODSTAWY PRAWNE

W

USTAWA Z DNIA 12 MAJA 2011 R. O KREDYCIE KONSUMENCKIM

Art. 30 Ustawy o kredycie konsumenckim wnosi o elementach koniecznych, jakie powinna zawierać umowa kredytowa, w której stroną jest osoba fizyczna czyli konsument, a cel kredytowy jest powiązany z potrzebami konsumenkcimi, niezwiązany z potrzebami prowadzonej działalności zarobkowej czy gospodarczej. Ustawodawca podkreśla uprzywilejowanie w dostępie do informacji instytucji finansowej i tym samym narzuca na nią szereg obowiązków do spełnienia w stosunku do konsumenta. Brak spełnienia wymogów może skutkować wyrokiem unieważnienia zawartej umowy kredytowej.

W

USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 – PRAWO BANKOWE

Jeden z istotniejszych artykułów Ustawy określa ponownie szczegółowy zakres informacji, jaki powinien się znaleźć w Umowie kredytowej. Wbrew pozorom jest to jedna z najczęściej podnoszonych podstaw prawnych uchybień, która zidentyfikowana może prowadzić nawet do unieważnienia umowy kredytowej, a w konsekwencji konieczności zwortu pobranych świadczeń przez strony nieważnej umowy.

W

ROZPORZĄDZENIE BMR 2016/2011 oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2021/2016

Dokument, opracowany przez Parlament Europejski i Radę UE, do którego muszą stosować się wszystkie państwa członkowskie Unii określa zasady, według których powinny być opracowywane wskaźniki referencyjne, które wpływają na oprocentowanie kredytów, produktów strukturyzowanych, lokat, papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych. Wg Rozporządzenia […] administrator gwarantuje, że wskaźnik oddaje rzeczywistość ekonomiczną w sposób rzetelny i dokładny, a dane, które wpływają na obliczenie wskaźnika są rzetelne, kompletne i wysokiej jakości.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

Bardzo istotną praktyką jest możliwość wnioskowania o udzielanie zabezpieczenia roszczenia poprzez uregulowanie na czas trwania procesu praw i obowiązków stron postępowania wynikających z łączącej ich umowy poprzez ustalenie, że do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy powód nie jest zobowiązany do spłaty rat kredytu (części odsetkowej, bądź zależnie od wyniku analizy naruszeń prawa w umowie kredytu także części kapitałowej) zaś bank zobowiązany jest nie składać oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu oraz nie przekazywać informacji o niespłacaniu rat kredytu do Biura Informacji Kredytowej i żadnego innego podmiotu obrotu gospodarczego.

JAK ZACZĄĆ?

INDYWIDUALNA REPREZENTACJA 

Informujemy, że wybór właściwej strategii prawnej dochodzenia roszczeń z umów kredytowych nie jest jednakowy dla każdej sprawy. Czas trwania umowy, treść zapisów, dane o kredytobiorcy, saldo spłaty i oczekiwania Klienta co do rozstrzygnięcia sądowego są kluczowe dla obrania odpowiedniej ścieżki prawnej. Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem wstępnej analizy takiej umowy kredytowej prosimy o przesłanie podstawowych dokumentów:

– Umowa kredytowa

– Pierwszy harmonogram spłaty kredytu

– Bieżący/ostatni harmonogram spłaty kredytu.

 

Wstępna analiza umowy kredytowej pod kątem potencjalnych roszczeń jest bezpłatna. Dowiecie się z niej Państwo m.in. jakie zapisy w umowie mogą świadczyć na korzyść uznania takowej za bezwzględnie nieważną, czy może Państwa objąć instytucja Sankcji kredytu darmowego, a także rząd korzyści finansowych jakie można uzyskać w toku postępowania.

A Co do zasady są dwie możliwe drogi postępowania prawnego. Pierwsza z nich to unieważnienie umowy kredytowej co rodzić będzie obowiązek zwrotu świadczeń, jakie strony świadczyły dla siebie nawzajem albo druga wyeliminowanie z umowy wsk. WIBOR przy jednoczesnym pozostawieniu stałej marży banku, co spowoduje z jednej strony zmniejszenie rat kredytowych, a z drugiej będzie stanowiło stałe oprocentowanie do końca okresu kredytowania.

Skonsultuj z nami swoją umowę kredytową

Zadzwoń lub napisz