Prawa własności intelektualnej

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

 

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10/10/2021 rok

Własność intelektualna stanowi przedmiot wielu aktów prawnych, a ich źródła są zarówno krajowe jak i międzynarodowe. W świecie globalnej ekonomii zagwarantowano aby prawa autorskie (prawo własności literackiej, artystycznej i naukowej) i własność przemysłowa była w dyspozycji jego twórcy. To wyłącznie on może korzystać z danego dobra i osiągać korzyści, płynące z jego wykorzystania. Nie ograniczają go przy tym granice geograficzne czy rynek zasięgu dysponenta. Zdobyć ochronę trzeba jednak na własne życzenie. 

Niezależnie od koniunktury gospodarczej, co roku Urząd Patentowy wydaje kilkadziesiąt tysięcy nowych praw wyłącznych w ramach ochrony własności intelektualnej.  

ZNAKI TOWAROWE – SYMBOLICZNE OZNACZENIE PRODUKTU CZY USŁUGI, KTÓRE MA NA CELU WYRAŹNE ODRÓŻNIENIE NA TLE KONKURENCJI.

PATENTY – NOWATORSKI WYNALAZEK, O TECHNICZNEJ FUNKCJI, BĘDĄCY NIEOCZYWISTYM ROZWIĄZANIEM W SWOJEJ BRANŻY PODLEGA PATENTOWI.

WZÓR UŻYTKOWY – KAŻDY WZÓR TRWAŁY, NOWY W KSZTAŁCIE, BUDOWIE, KTÓRY JEST UŻYTECZNY MOŻE PODLEGAĆ PRAWNEJ OCHRONIE.

WZORY PRZEMYSŁOWE –  REJESTRUJĄC WZÓR PRZEMYSŁOWY OKREŚLAMY JEGO SZCZEGÓLNE CECHY ZEWNĘTRZNE: KOLOR, FAKTURĘ, GEOMETRIĘ LINII, KONTUR, KSZTAŁT CZY MATERIAŁ WYKONANIA.  

Pozostałe prawa własności przemysłowej dotyczą prawa oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, konkurencji oraz prawną ochronę odmian roślin.

Źródło grafiki: | Urząd Patentowy RP (uprp.gov.pl)

Ochrona autorskoprawna

Z mocy prawa, ochrona praw autorskich rozpoczyna się w momencie powstania utworu, nie ma konieczności rejestracji. Ochrona prawna swoim zasięgiem obejmuje pawie wszystkie kraje świata dzięki zawarciu licznych porozumień międzynarodowych. Przedmiotem ochrony jest każdy utwór w formie zmaterializowanej.  Twórcy utworu przysługują do niego niezbywalne prawa osobiste oraz zbywalne prawa majątkowe. Niekiedy jednak te prawa są łamane, a korzyści przejmowane bez autoryzacji twórcy. 

 

Naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej

Z uwagi na szeroki zakres praw oraz zakres terytorialny ich walidacji, naruszenia ich należy zgłaszać do różnych instytucji krajowych i międzynarodowych. Dostępne są zarówno metody alternatywne tzw. ADR, które wykorzystują drogę negocjacji, mediacji i arbitrażu, postępowania administracyjne oraz sądowe. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju prawo zostało naruszone. Rekomendujemy w pierwszej kolejności korzystanie z rozwiązań optymalnie najtańszych i najszybszych. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich polega na pomocy niezależnej i obiektywnej osoby bądź Instytucji w rozwiązaniu sporu, który nie znalazł rozwiązania na drodze postepowania reklamacyjnego. Na rzecz naszych Klientów podejmujemy się zarówno roli mediatora w sporach jak i reprezentacji przed sądami powszechnymi. 

Walidacja patentów europejskich

W

Podstawa prawna - Ustawa z dn. 14/03/2003 roku o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

W

Aby zapewnić sobie ochronę patentową w całej Europie, musisz zarejestrować się w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Żeby jednak miał on swoją ważność, wymaga przeprowadzenia zatwierdzenia w każdym kraju indywidualnie. W przypadku PL - po udzieleniu patentu europejskiego przez EPO uprawniony, w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji (publikacja B1), zobowiązany jest przeprowadzić jego walidację przed Urzędem Patentowym RP.

W

Patenty europejskie są udzielane przez Europejski Urząd Patentowy, ale w celu zachowania ważności patentu europejskiego na terenie Polski konieczne jest przeprowadzenie procedury walidacji.

Układ o Współpracy Patentowej (PCT) pozwala na uzyskanie ochrony na całym świecie.

W

Zarejestrowanie patentu skutkuje przyznaniem praw wyłącznych na określony czas (zwykle 20 lat).

W

Oferujemy przygotowanie formalnych tłumaczeń, opracowanie wniosków i kompleksowe przeprowadzenie proceduralne walidacji w Urzędzie Patentowym RP.

Korzyści

Ochrona prawna własności intelektualnej niesie ze sobą szereg korzyści dla dysponentów, m.in.:

  • ochrona praw autorskich jest automatyczna;

  • wzór niezarejestrowany jest chroniony z mocy prawa wspólnotowego przez okres 3 lat. Aby go wydłużyć należy go zgłosić w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Jego zakres można także rozszerzyć o ochronę na poziomie międzynarodowym rejestrując swój wzór w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w  Genewie, zapewniając tym samym ochronę wzoru w 67 krajach;

  • przedsiębiorstwo posiadające chronione znaki towarowe czy zarejestrowane patenty zwiększa swoją wartość rynkową, buduje i gwarantuje jakość marki, ułatwia identyfikację towaru z dostawcą;

  • prawo własności intelektualnej jako prawo majątkowe jest zbywalne, może więc być przychodowe także poprzez udostępnianie go na podstawie Umów licencyjnych podmiotom trzecim;

  • zarejestrowanie patentu wymaga przejścia wynalazku przez szereg kontroli, co buduje jego wiarygodnoś i gwarantuje jakość;

  • prawo do wykorzystywania i odtwarzania wynalazku należy wyłącznie do jego dysponenta, a kopiowanie czy udostępnianie bez zgody jest łamaniem prawa. 

W czym możemy Ci pomóc? 

Konsultacje w zakresie prawa własności intelektualnej są prowadzone w Instytucie bezpłatnie.