Restrukturyzacja, upadłość, likwidacja firmy

STAN PRAWNY NA 20  lutego 2022 r.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podaje, że w całym 2021 roku upadło 412 firm, a 1888 podjęło decyzję o restrukturyzacji.

Rok 2021 odwrócił pewną statykę, która od lat się utrzymywała, a mianowicie o ok. 30% spadła liczba zgłoszonych upadłości firm, natomiast o prawie 140% wzrosła liczba przedsiębiorstw zgłoszonych do restrukturyzacji w stosunku do roku poprzedniego, a 4 krotnie w stosunku do roku 2019. Finalnie, zadłużenie restrukturyzowanych firm wyniosło w 2021 roku prawie 61 mln zł, a skala bankructwa osiągnęła wysokość 18 mln zł długu. Z danych COIG oraz KRD wynika także, że ponad połowa tych firm widniała już w rejestrach BIG powyżej 12 miesięcy w momencie składania wniosków do sądów. Rok 2021 przyniósł największy wolumen niewypłacalności od 6 lat. 

Restrukturyzacja jest procesem od początku ukierunkowanym na ochronę przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Jej podstawą jest zawarcie układu z wierzycielami, a wszystko to pod pieczą profesjonalnego nadzorcy. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne z późniejszymi zmianami rozróżnia 4 tryby postępowania. Podjęcie decyzji wymaga jednak pewnych wstępnych ustaleń i odpowiedzi.

1. Czy restrukturyzacja danej firmy jest możliwa?

  Ustawa reguluje, że każdy podmiot posiadający zdolność restrukturyzacyjną może być uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego, tj.

  • Przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • Wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • Wspólnicy spółki partnerskiej;
  • w tym także spółki kapitałowe w organizacji, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, instytucje badawcze czy kościelne osoby prawne. 

W konsekwencji NIE ZRESTRUKTURYZUJE SIĘ bezpośrednio np. spółka cywilna czy spółka jawna. W przypadku tej pierwszej, o ile posiadają zdolność restrukturyzacyjną z któregoś z powyższych tytułów, mogą zrestrukturyzować się jej wspólnicy. Jako wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszą bowiem odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Dotyczy to także wspólników spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz partnerów w spółce partnerskiej. Natomiast niewypłacalność spółki osobowej nie zawsze jest związana z niewypłacalnością wspólnika, ponieważ posiada on odrębny majątek, którym de facto może ale nie musi uregulować zobowiązania spółki. Natomiast restrukturyzacja spółki jawnej może polegać przykładowo na jej połączeniu z inną spółką jawną i w konsekwencji stworzenie jednej ze spółek kapitałowych, w tym spółki akcyjnej albo spółki z o. o.

2. Jaki tryb postępowania wybrać?

Każde postępowanie charakteryzuje się swoistymi przesłankami do jego przeprocesowania. Zawsze należy wziąć pod uwagę, jaki wolumen ogółu wierzytelności stanowią wierzytelności sporne. Jeżeli nie przekraczają one poziomu 15% całości, dostępne są dwie pierwsze opcje tj. postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe. Oba mają ma na celu wzmocnienie ochrony dłużnika oraz utrzymanie pozasądowego charakteru postępowania bazując m.in. na zakazie prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika oraz zakazie wypowiadania umów najmu i dzierżawy już po wszczęciu postępowania. Ochroną objęte są także umowy zabezpieczające podstawowe potrzeby przedsiębiorstwa o czym decyduje dodatkowo nadzorca przy sporządzaniu spisu wierzytelności. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik samodzielnie wybiera nadzorcę układu, przygotowuje propozycje układowe dla wierzycieli, samego obwieszczenia o otwarciu układu dokonuje natomiast nadzorca. Wierzyciele zyskali prawo do przeprowadzenia zgromadzenia celem głosowania nad układem. W przypadku przyśpieszonego postępowania układowego, to postępowanie następuje już z ingerencją sądu gospodarczego. W teorii ma być szybkie proceduralnie, a egzekwuje się to krótkimi terminami realizacji czynności przez strony zaangażowane. To Sędzia wybiera nadzorcę, który dokonuje nadzoru nad spisem wierzytelności, kontroluje czynności dłużnika, wydaje opinie o propozycjach układowych oraz sporządza plan restrukturyzacyjny. Opcja jest najczęściej rekomendowana dla przedsiębiorców, którzy potrzebują natychmiastowej ochrony przed wierzycielami oraz komornikiem, ponieważ otwarcie postępowania przez Sąd zawiesza wszelkie czynności egzekucyjne, którym poddawany jest dłużnik na mocy prawa.

Bardziej formalne jest postępowanie układowe, które proceduje się, gdy suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem przekracza 15% ogółu wierzytelności. W tej opcji restrukturyzacyjnej dłużnik na wstępie musi uzasadnić zdolność do zaspokajania bieżących kosztów postępowania i przyszłego regulowania powstałych zobowiązań. Wyznaczony przez sąd gospodarczy nadzorca układu ma jeden miesiąc na sporządzenie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego, licząc od dnia otwarcia postępowania układowego, natomiast o zawieszenie postępowań egzekucyjnych dłużnik może wnioskować już na etapie składania dokumentów o otwarcie postępowania.

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej rozbudowanym procesem restrukturyzacyjnym, do którego przystępują najczęściej spółki prawa handlowego, choć najprostszym do zainicjowania. Celem jest kompleksowa poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez przywrócenie dłużnikowi zdolności regulowania zobowiązań z jednoczesną ochroną jego majątku przed postępowaniami egzekucyjnymi. Nie mniej postepowanie sanacyjne wiąże się z dużą ingerencją sądową w wiele płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarząd majątkiem.

3. Czy warto skorzystać z pomocy? 

Z doświadczenia wiemy, że dłużnik często nie potrafi obiektywnie spojrzeć na „swoją” firmę, przekalkulować bez emocji jej rentowność, wyjść poza pewien komfort „znanego”. Proces zaprojektowania układu, negocjacje z wierzycielami i konsekwentność decyzji są tu kluczowe. Ustawodawca nie przewidział terminu w jakim firmę powinno się zgłosić do procesu restrukturyzacyjnego, ale korzyści z jego przeprowadzenia w sytuacji wystąpienia niewypłacalności firmy powinny zmotywować każdego, kto utracił płynność finansową. 

Zbieg postępowań 

Niekiedy wierzyciel przejmuje inicjatywę i zgłasza wniosek o upadłość firmy dłużnika, która stała się niewypłacalna. Jeśli natomiast dłużnik zainicjował już proces restrukturyzacji, to wpierw właśnie on będzie procedowany.

Co do zasady pierwszeństwo ma proces, który ma chronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości, więc prowadzenie obu postępowań jednocześnie jest niemożliwe. Dopiero prawomocne rozstrzygnięcie sprawy o wszczęcie restrukturyzacji decyduje o dalszym losie procedowania wniosku o upadłość.  

Upadłość układowa i likwidacyjna w celu ochrony wierzycieli

Art. 21. 1. ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe,: „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.”

Dosyć niepozorny zapis ma w gruncie rzeczy istotne znaczenie w konsekwencji późniejszego statusu dłużnika. W myśl przytoczonego artykułu, przedsiębiorca w ciągu 30 dni od daty kiedy niespłacone zobowiązanie stało się wymagalne powinien złożyć w sądzie wniosek o upadłość. A co jeśli tego nie zrobi?

Przede wszystkim osoby zobowiązane ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną, także w sytuacji gdy wierzyciel doznał szkody z tytułu niezłożenia w terminie wniosku przez dłużnika. Wartość szkody w domyśle jest równa wysokości dochodzonej wierzytelności. W przypadku np. spółek z o.o. członkowie zarządu spółki odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, czyli majątkiem własnym m.in. w myśl art. 299 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje taką egzekucję, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony w ustawowym terminie, a egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna. Jedną z konsekwencji może być także oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej członków zarządu z 10 letnim terminem obowiązywania, czy odpowiedzialność karna.  

 

Bezsprzecznie kluczową kwestią procesu upadłościowego jest ukierunkowanie przepisów na dobro i ochronę wierzycieli. Już od początku widać jak odmiennym jest postępowaniem od restrukturyzacji, której celem jest ochrona przedsiębiorstwa. Toteż działania podejmowane przez syndyka są obszerne, przejmując de facto pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem i jego aktywami. Pierwszy krok to ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, w wyniku czego dłużnik traci prawo do dysponowania majątkiem firmy, a  syndyk masy upadłościowej zajmuje ten majątek i przejmuje jej zarząd.  Do jego obowiązków należy inwentaryzacja aktywów, oszacowanie masy upadłościowej, sporządzenie planu likwidacji.  Po zatwierdzeniu planu likwidacyjnego następuje likwidacja spółki – syndyk dokonuje sprzedaży majątku, sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli. Postępowanie upadłościowe zostaje zakończone, a spółka przestaje istnieć. 

ARBITRAŻ

Pomimo tego, że postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe mają swoje źródła w innych aktach prawnych, to oba mają na celu przywrócenie równowagi rynkowej z uwzględnieniem interesów obu stron. Najprościej mówiąc – jeśli przedsiębiorca dostrzega problem płynnościowy firmy to zgłaszając się do postępowania restrukturyzacyjnego jest w większym stopniu chroniony, niż zwlekając i prowadząc do sytuacji, w której konieczne będzie przeprowadzenie czynności upadłościowych. Zdarza się, że po ustaleniu układu w restrukturyzacji przedsiębiorca przestanie realizować zatwierdzony plan, który był zawartym porozumieniem z wierzycielami. Wtedy sąd może ogłosić upadłość likwidacyjną, a zobowiązania wobec wierzycieli spłaci syndyk. I w drugą stronę – jeśli w toku wszczętego postępowania upadłości likwidacyjnej dłużnik, wierzyciel bądź syndyk dostrzegą potencjał przedsiębiorstwa i szansę na uratowanie przed likwidacją, mogą wnioskować do sądu o postępowanie układowe celem ochrony przedsiębiorstwa, np. miejsc pracy. 

Inne usługi dla Firm

Optymalizacja formy organizacyjno -prawnej przedsiębiorstwa

Wybranie najbardziej optymalnej formy prowadzenia biznesu jest kluczowe zarówno dla jego wiarygodności, bezpieczeństwa, efektywności podatkowej czy zabezpieczenia sukcesji.

Stała obsługa korporacyjna

Kompleksowo i na każdym etapie życia firmy, od momentu kreowania idei o jej założeniu, w toku bieżącej działalności, po wsparcie w problemach, świadczymy obsługę prawną  w formie zarówno stałej, zryczałtowanej opcji o zakresie indywidualnie ustalanej z Klientem, jak i zleceniach  jednostkowych.

Prawo spółek handlowych

 

Rzetelnie doradzamy zarówno dojrzałym spółkom prawa handlowego jak i start-up’om. Specjalizujemy się w organizacji  spółek kapitałowych, w tym S.A., Sp. z o.o., Sp. k., PSA.

Prawo budowlane i nieruchomości

Obsługa prawna budownictwa i obrotu nieruchomościami w zakresie m.in. negocjacje i zawieranie umów, podziały i scalanie nieruchomości, rozgraniczenia zasiedzeń i uwłaszczeń. Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. 

Doradztwo podatkowe

W praktyce zarówno rozwiązywanie aktualnych problemów podatkowych,  tworzenie optymalnych podatkowo koncepcji jak i pomoc we wdrożeniu ustalonych rozwiązań podatkowych.

Doradztwo transakcyjne

Wspieramy Klientów  wieloletnim doświadczeniem w pełnym zakresie zagadnień związanych z transakcjami nabycia, sprzedaży  przedsiębiorstw i spółek oraz restrukturyzacji. Od planowania, po ocenę warunków transakcji, strategiczne wsparcie i  nadzór nad realizacją.  

Windykacja należności

Z myślą o przedsiębiorcach, których należności nie zostały wypłacone w uzgodnionym czasie lub na określonych warunkach płatności stworzono możliwość windykacji należności. Instytut zabezpiecza należność Klientów i dochodzi ich na drodze sądowej.

Ochrona znaku towarowego i innych własności przemysłowych

Prawidłowa ochrona posiadanej lub wykorzystywanej własności intelektualnej umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zbudowanie rozpoznawalności i renomy . Jako wartość niematerialna i prawna może stanowić istotny składnik majątku przedsiębiorstwa.

OBSZARY PRAKTYK PRAWA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH >>

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Od 1 grudnia 2021 r. uruchomiony został publiczny, jawny i darmowy rejestr w systemie teleinformatycznym, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące m.in.:

postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

– podmiotów, co do których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna, a następnie została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;

– osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa.

Daj nam znać, czego potrzebuje Twoja Firma