Odpowiedzialność depozytariusza

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 17 luty 2022 r.

Wyrok: Depozytariusz ponosi odpowiedzialność za zaniechanie swoich obowiązków ustawowych

28 lutego 2024 r. w Warszawie sędzia Piotr Białas wydał wyrok w sprawie sygn. akt II C 2217/23 z powództwa p-ko BNP Paribas Bank Polska S.A. o zapłatę zasądzający dla naszego Klienta pełną wnioskowaną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi. Sprawa dot. funduszu InMedica FIZ (w likwidacji), a sprawę prowadził adw. Piotr Meller.

W imieniu całego Zespołu składamy serdeczne gratulacje. 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

        4 czerwca 2016r. weszła w życie znowelizowana „Ustawa o funduszach inwestycyjnych” jako implementacja Dyrektywy UCITS V w polskim prawie, wprowadzając m.in. istotne zmiany w zakresie obowiązków realizowanych przez banki depozytariuszy czy uściślając obowiązki informacyjne ciążące na TFI.

Wskazać należy, iż w świetle ustawy o funduszach inwestycyjnych ustawodawca nałożył na depozytariusza szereg obowiązków. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i art. 72 a ustawy o funduszach inwestycyjnych obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, a także z art. 83 i nast. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 83, str. 1) to m. in.: przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego, prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego, zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego, zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu, zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego, jak również weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem z uwzględnieniem interesu uczestników.

W świetle powołanych wyżej przepisów depozytariusz ma także obowiązek zapewnienia zgodnego z prawem i statutem wykonywania obowiązków zarządzającego funduszem, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu. Nie można pominąć także obowiązku depozytariusza wynikającego z treści art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach, a mianowicie konieczności niezwłocznego zawiadomienia Komisji Nadzory Finansowego w przypadku stwierdzenia dokonywania przez zarządzającego funduszem działań z naruszeniem statutów oraz interesów uczestników. Wskazać także  należy, iż rola nadzorcza depozytariusza jest z punktu widzenia uczestnika na tyle istotna, iż ustawodawca przyznał mu dodatkowe uprawnienie w postaci możliwości wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. 

Obowiązki depozytariusza w myśl art. 72 UFI

W

przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego

W

prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego

W

wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego

W

weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z powyższych pkt oraz z uwzględnieniem interesu uczestników

W

zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego

W

zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego

W

zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego

W

zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu

W

zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego

W

zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego

Niezależność depozytariusza

Zgodnie z treścią art. 10 w/w ustawy o funduszach, depozytariusz wykonując swoje zadania, działa niezależnie i w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego. Właśnie ta niezależność depozytariusza od towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowi gwarancję prawidłowego realizowania obowiązków depozytariusza, których celem jest zabezpieczenie interesu uczestników funduszu inwestycyjnego. Wymóg niezależnego działania tych podmiotów stanowi konkretną podstawę przypisaną do funkcji depozytariusza, determinującą czynności podejmowane przez ten podmiot w ramach realizacji obowiązków przypisanych mu przepisami prawa. Celem wprowadzenia regulowanej formy nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych poprzez depozytariusza było ustanowienie niezależnych od siebie form kontroli (depozytariusza i TFI), pozwalających zapewnić wielopłaszczyznową formę tej kontroli na podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi.

19 lipca 2019 roku istotny pogląd w sprawie przedstawiła KNF jako organ nadzorczy. Mając na względzie zaobserwowane nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów świadczących usługi depozytariusza na rzecz funduszy inwestycyjnych, jak również wątpliwości interpretacyjne dotyczące realizacji obowiązków przypisanych depozytariuszom, stwierdziła m.in.
Depozytariusz będąc obowiązany działać niezależnie od towarzystwa nie powinien uzależniać właściwego wykonywania swoich obowiązków od wykonywania obowiązków przez towarzystwo i możliwości współdziałania z towarzystwem. W sytuacji ewentualnych uchybień w tym zakresie ze strony towarzystwa, depozytariusz powinien podjąć wszelkie możliwe kroki w celu rzetelnego wykonywania ciążących na nim obowiązków przy użyciu pełnego katalogu działań, jakie są mu dostępne i informacji jakie jest w stanie pozyskać.”

„Depozytariusz powinien dysponować odpowiednimi zasobami technicznymi oraz kadrowymi, które pozwolą mu na dokonanie niezależnej oceny prawidłowości działań podejmowanych przez fundusze oraz zarządzające nimi towarzystwa, a także posiadać odpowiednio opracowane metodyki, modele wyceny oraz procedury, dostosowane do konstrukcji, struktury, specyfiki, składu portfeli oraz skali działania wszystkich funduszy dla których pełni funkcje depozytariusza.”

Pełna treść komunikatu UKNF

 

Decyzje KNF nakładające kary  na depozytariuszy.

 

Źródło: www.knf.gov.pl

 

W

17 grudnia 2021 r. KNF wydał ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 kwietnia 2021 r. nakładającą na mBank SA („mBank”) m.in. karę pieniężną w wysokości 4 250 000 zł

za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w związku z wyceną pakietów wierzytelności, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz za niepodejmowanie czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu uczestników tych funduszy, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 10 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Naruszenia związane były z pełnieniem funkcji depozytariusza następujących Funduszy: easyDebt NS FIZ, GetBack Windykacji Platinum NS FIZ, GetPro NS FIZ, Universe 3 NS FIZ.

W

17 grudnia 2021 r. decyzja nakładającą na ING Bank Śląski SA („ING”, „Depozytariusz”) karę pieniężną w wysokości łącznej 4 300 000 zł

za m.in. nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez: Trigon Profit XX NS FIZ, Trigon Profit XXI NS FIZ, Trigon Profit XXII NS FIZ, Trigon Profit XXIII NS FIZ, Trigon Profit XXIV NS FIZ oraz Trigon Polskie Perły FIZ, w związku z wyceną pakietów wierzytelności wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych wymienionych funduszy, mającej na celu zapewnienia, aby wartość aktywów netto wskazanych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutami funduszy, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 72 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz za wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Kara dotyczyła również nieprawidłowości w sprawowanej kontroli nad funduszami Trigon Polskie Perły FIZ czy Opera MP FIZ i subfundusz Opera Alfa-plus.pl. Decyzja nie jest ostateczna.

W

14 września 2018 r. wydano jednogłośnie decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej na Raiffeisen Bank Polska SA w wysokości 5 000 000 zł na podstawie art. 232 ust. 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi

za naruszenia związane z pełnieniem funkcji depozytariusza funduszy Inwestycje Selektywne FIZ AN, Lasy Polskie FIZ AN, Inwestycje Rolne FIZ AN, Vivante FIZ AN  z DM W Investments S.A. Wskazane naruszenia to m.in. brak  zapewnienia wykonywania zadań Depozytariusza ww. Funduszy niezależnie i w interesie uczestników ww. Funduszy w związku z dokonywaniem wyceny aktywów oraz wyliczaniem wartości aktywów netto, wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny niezgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Statutów oraz brakiem nadzoru nad zapewnieniem zgodności działalności inwestycyjnej ww. Funduszy z postanowieniami statutów Funduszy lub przepisami prawa, a także w związku z brakiem zapewnienia możliwości dokonania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Vivante FIZ AN na poziomie określonym w Statucie Funduszu.  

Zarzut z art. 72 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych wobec braku przechowywania aktywów funduszy ww. funduszy oraz wobec braku prowadzenie rejestru wszystkich ich aktywów, a także braku weryfikacji zgodności działania ww. Funduszy z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych, Statutem Funduszu oraz z uwzględnieniem interesu uczestników tego Funduszu w odniesieniu do naruszeń zaistniałych po dniu 4 grudnia 2016 r.  

Zarzut z art. 72 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez brak zapewnienia kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez ww. Fundusze oraz brak zapewnienia zgodności tych czynności z prawem i Statutami ww. Funduszy.

Zarzut z art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez brak niezwłocznego zawiadomienia Komisji, że ww. Fundusze działały z naruszeniem Statutów oraz naruszyły interes uczestników.

Zarzut z art. 90 ust. 2 lit. c) w zw. z art. 90 ust. 5 Rozporządzenia 231/2013 wobec braku zapewnienia odpowiedniej rejestracji aktywów ww. Funduszy.

Komisja ustaliła tym samym, że Raiffeisen Bank Polska S. A. wykonując funkcję depozytariusza ww. Funduszy nie działał niezależnie i w interesie uczestników Funduszy, do czego zobligowany był na podstawie art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna. 

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/438
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Klarowne stanowisko dot. obowiązków ciążących na depozytariuszu zajęła również Unia Europejska w 2015r. publikując Rozporządzenie Delegowanej Komisji UE, które w celu zwiększenia integralności rynku wewnętrznego i zagwarantowania równości prawa jego uczestnikom, w tym inwestorom detalicznym i instytucjonalnym, właściwym organom i innym zainteresowanym stronom ma zapewnić spójne ramy dla wszystkich podmiotów gospodarczych i stanowić najlepszą możliwą gwarancję równych szans, jednolitych warunków konkurencji i wspólnych odpowiednich standardów w zakresie ochrony inwestorów.

Jednym z ważniejszych zapisów podnosi, że „depozytariusz zawsze powinien mieć kompleksowy przegląd wszystkich aktywów, które nie są utrzymywanymi instrumentami finansowymi. Aktywa te podlegałyby obowiązkowi weryfikacji tytułu własności i prowadzenia rejestru zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE. Przykładami takich aktywów są rzeczowe aktywa trwałe, które nie kwalifikują się jako instrumenty finansowe zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub których nie można fizycznie dostarczyć do depozytariusza, umowy finansowe, takie jak pewne instrumenty pochodne lub depozyty pieniężne.”

Rozdział II, art.3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i i Rady 2009/ 65/ WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy przyjmuje brzmienie:  „Wypełniając swoje obowiązki nadzorcze zgodnie z art. 22 ust. 3 dyrektywy 2009/65/WE, depozytariusz przeprowadza kontrole ex post i dokonuje weryfikacji procesów i procedur wchodzących w zakres odpowiedzialności spółki zarządzającej, spółki inwestycyjnej lub wyznaczonej osoby trzeciej. Depozytariusz w każdym przypadku gwarantuje istnienie odpowiedniej procedury weryfikacji i uzgadniania, która jest wdrażana i stosowana oraz poddawana częstemu przeglądowi. Spółka zarządzająca lub spółka inwestycyjna zapewnia przekazanie depozytariuszowi wszystkich instrukcji dotyczących aktywów UCITS oraz działań podejmowanych w ramach UCITS, tak aby mógł on przeprowadzić własną procedurę weryfikacji lub uzgadniania.”

Pełna treść Rozporządzenia (UE) 2016/ 438

 

W czym możemy Ci pomóc?

Konsultacje w zakresie naruszeń w obowiązkach depozytariusza Funduszu prowadzone są

w Instytucie bezpłatnie. Napisz do nas jaka Inwestycja Cię niepokoi.