Polisolokaty

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 07 luty 2022 r.

W ramach działu obsługującego postępowania z zakresu rynku finansowego wypracowaliśmy skuteczne strategie prowadzenia spraw związanych z tzw. polisolokatami, czyli ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W teorii ubezpieczenie w praktyce okazywało się inwestycją obarczoną wysokim ryzykiem utraty środków, blokadą dostępności, konsekwencjami, których konsument  przewidzieć zwykle nie mógł. Efektem działań instytucji nadzorczych i regulatorów rynku jest m.in. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzona 15 lipca 2021 roku interwencja produktowa, w wyniku której zakazano wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są m.in. związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.  Pełna treść komunikatu.

Najczęściej identyfikujemy naruszenia związane są z nieuczciwymi praktykami oferowania produktów zupełnie nieadekwatnych do potrzeb i możliwości finansowych Klienta. Powiązane zwykle z pomijaniem lub zatajaniem informacji o ryzyku bądź ograniczonej płynności, brakiem weryfikacji zrozumienia produktu jest klasycznym przykładem tzw.misselingu”. Odrębnym dochodzeniem odpowiedzialności jest natomiast wskazanie  naruszeń w samej konstrukcji produktowej. Jednostronność świadczenia, wysokie opłaty likwidacyjne polisy, przenoszenie praktycznie pełnego ryzyka na ubezpieczonego, brak dochowania obowiązków informacyjnych oraz wiele innych wpływa często na nieważność zawartej umowy z ubezpieczycielem.

Nasza linia argumentacji odnajduje odzwierciedlenie w uzyskanych przez Instytut wyrokach zasądzających na rzecz naszych Klientów wnioskowanych kwot.  Nasze stanowisko, które jest uznawane przez sądy wskazuje, że ubezpieczyciele zawierają umowy ubezpieczenia o charakterze czysto inwestycyjnym, bez elementu rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej, a zawierającej jedynie pozór, fikcję tej ochrony co stanowi o jej bezsprzecznej nieważności w całości. Należy tu wspomnieć, że niektóre umowy ubezpieczenia nie tylko nie zapewniały oczekiwanej ochrony, to wartość tej ochrony często była niewłaściwie określana. Dodatkowo abuzywne klauzule w umowie, nieczytelne i niezrozumiałe zapisy w Warunkach ubezpieczenia stały w sprzeczności do zasad współżycia społecznego. 

Co istotne, wg obowiązujących norm prawnych  o odszkodowanie można starać się przez 10 lat, licząc od dnia potrącenia zgromadzonej kwoty przez ubezpieczyciela. Rekompensata przysługuje zarówno osobom, których polisolokata upadła, jak i posiadaczom aktywnej polisy, którzy chcieliby z niej zrezygnować.

Nasze doświadczenie

Reprezentujemy Klientów w sporach przeciwko m.in. następującym podmiotom:

W

TUnŻ Europa S.A.

W

Skandia TU S.A. obecnie Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

W

Open Life TU Życie S.A.

W

AEGON TU na Życie S.A.

W

Compensa TUnŻ S.A.

W

UNIQA TUnŻ S. A. (dawniej AXA Życie TU S. A. )

Wybrane akty prawne i opracowania

W

DECYZJA Nr RKT – 01/2016 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotycząca m.in. ochrony zbiorowych interesów konsumentów, gdzie uczestnikiem postępowania jest Skandia Życie TU S.A.

W

WYROK Sądu Apelacyjnego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt V ACa 451/18

W

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. U. UE L 352 z 09.12.2014 r., str. 1 z późn. zm.)

W

Stanowiska Rzecznika Finansowego w sprawie linii orzecznictwa Sądu Najwyższego

W

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie interwencji produktowej z 15 lipca 2021 roku

W

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia roszczeń z "polisolokat"

W

Decyzja Prezesa UOKIK nr DOZIK-10/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku, w sprawie stosowania klauzul niedozwolonych we wzorach umów ubezpieczenia na życie z UFK, przez UNIQA TUnŻ S. A. (dawniej AXA Życie TU S. A.)

W czym możemy Ci pomóc?

Konsultacje w zakresie spraw dotyczących polisolokat prowadzone są

w Instytucie bezpłatnie. Napisz do nas jaka Inwestycja Cię niepokoi.