Sankcja kredytu darmowego  

lipiec 2023

– CZY KREDYT MOŻE BYĆ „DARMOWY”? 

Obecne orzecznictwo sądowe jawnie wytyka szereg wad w konstruowanych przez banki umowach kredytowych (patrz – kredyty „frankowe”). Nie każdy jednak wie, że Ustawa o kredycie konsumenckim z dn. 12 maja 2011 r. wbudowała mechanizm mający na celu ochronę wszystkich konsumentów zaciągających zobowiązania, także te złotówkowe. Jednym z ważniejszych zapisów tej Ustawy jest art. 45, który bezpośrednio wskazuje, że jeśli kredytodawca zaniedba swoje obowiązki ustawowe to kredytobiorca może zobowiązanie spłacać bez odsetek i innych kosztów kredytowych, co de facto stanowi istotę SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO (pot. SKD).

Najczęstsze naruszenia pozwalające na uruchomienie sankcji kredytu darmowego

  • Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach zawieranych z konsumentem  86% 86%
  • Pominięcie w treści umowy istotnych elementów, przykładowo całkowitej kwoty kredytu, stopy oprocentowania oraz warunków jej zmiany, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta wraz z założeniami użytymi do obliczeń, zasady i terminów spłaty kredytu, w tym zasad i kolejności zaliczenia wpłat na poczet uregulowania długu 76% 76%
  • Brak poinformowania kredytobiorcy o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania  81% 81%
  • Pominięcie w treści umowy lub nieprawidłowe wyliczenie RRSO, ogólnikowe określenie zasad zmiany oprocentowania 77% 77%
  • Pominięcie w treści umowy informacji o wszystkich kosztach związanych kredytem czy rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 62% 62%
  • Brak pisemnej formy zawartej umowy  44% 44%
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie ankiety wśród Klientów Instytutu

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z SKD?

  1. Jeśli zaciągnięta umowa kredytu lub pożyczki jest wadliwa to koszt odsetkowy wyniesie 0 zł
  2. Pozostałe koszty około kredytowe zostaną zwrócone/ zniesione.
  3. Konsument może skorzystać z tego narzędzia w trakcie spłacania zobowiązania jak i do roku od dnia wykonania umowy (np. spłacenia pożyczki/ kredytu).
  4. Nie zawsze trzeba pozywać bank – w przypadku połowy spraw wystarczy złożenie przez kredytobiorcę reklamacji w ramach pisemnego wezwania przedsądowego lub formalnego oświadczenia.

Swoim zakresem SKD obejmuje bardzo szeroki wachlarz umów kredytowych i pożyczkowych. Podstawowe warunki:

1. Udzielona pożyczka nie przekracza kwoty 255 550 zł

2. Zobowiązanie nie zostało zabezpieczone wpisem do hipoteki

3. Przeznaczenie pożyczki to cel prywatny. 

Co więcej mechanizm na równi traktuje konsumenta „świadomego” czyli wykształconego kierunkowo lub zawodowo doświadczonego, jak i kredytobiorcę bez większej znajomości rynku finansowego. Pod kątem Sankcji kredytu darmowego weryfikujemy umowy zawierane z bankami ale i parabankami, czy instytucjami pożyczkowymi, ponieważ często mechanizm ten uruchamiamy w sytuacji gdy warunki zaciąganych zobowiązań dalece przekraczają przepisy prawa.    

ZAPISY USTAWOWE – art. 45  Ustawy o kredycie konsumenckim

Zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia warunków przed kredytodawcę  (stan prawny aktualny na dzień 10-01-2024 r.)

1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki ust. 1, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art 31–33, art. 33a należności w przypadku opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i opłat za opóźnienie przekraczających maksymalne odsetki za opóźnienie i art 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

ZAPISY USTAWOWE –

art. 385 kodeksu cywilnego

ZAPISY USTAWOWE – Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Niedozwolone postanowienia umowne

§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Art. 24 UOiK – Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (stan prawny aktualny na dzień 10-01-2024 r.)

1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

2. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności:
1) (uchylony)
2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;
4) proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

JAK ZACZĄĆ?

Informujemy, że wybór właściwej strategii prawnej dochodzenia roszczeń z umów kredytowych nie jest jednakowy dla każdej sprawy. Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem wstępnej analizy takiej umowy kredytowej prosimy o przesłanie podstawowych dokumentów:

– Umowa kredytowa/ Zestawienie umów zobowiązaniowych

– Aktualne saldo umowy 

Analiza umowy kredytowej pod kątem potencjalnych roszczeń jest BEZPŁATNA.

Transakcje rynku nieruchomości

Oferujemy nasze doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, w tym kupna-sprzedaży, darowizny, dożywocia, zbycia udziałów. Prowadzimy postępowania administracyjne, szczególnie te dotyczące gruntów rolnych i leśnych. Dowiedz się więcej 

Procesy cywilne

W sprawach cywilnych reprezentujemy Klientów w postępowaniu przedsądowym, sądowym w pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym i organami międzynarodowymi. Dowiedz się więcej

Upadłość konsumencka

Procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań, przeszła nowelizację prawa w marcu 2020r. Istotą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie się z całego lub przynajmniej części zadłużenia oraz uzyskanie ochrony przed wierzycielami. Dowiedz się więcej

Skonsultuj z nami swoją umowę kredytową

Zadzwoń lub napisz