Zwrot kosztów pożyczki przy wcześniejszej spłacie 

kwiecień 2023

– WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI/ KREDYTU

Daleko idące zmiany w przepisach otworzyły realną możliwość uzyskania szybkiego zwrotu kosztów około-kredytowych takich jak prowizja na udzielenie kredytu czy ubezpieczenie kredytu w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu jaki miała obowiązywać umowa, ale została zakończona przed czasem. 

Zakończenie umowy oznacza spłacone zobowiązanie, zarówno z własnych środków finansowych czy w wyniku refinansowania innym kredytem lub konsolidacji zobowiązań. Na złożenie wniosku o zwrot prowizji dla spłacanego wcześniej zobowiązania mamy 6 lat. Później prawo do zwrotu ulegnie przedawnieniu, więc warto pilnować terminów.  

WARUNKI  

  1. Zwrot kosztów kredytu należy się wszystkim klientom, którzy wzięli kredyt po 1 stycznia 2012 roku.
  2. Wartość kredytu (kapitału) wg umowy nie przekraczała kwoty 255 550 zł. Wyjątek stanowi kredyt bez zabezpieczenia w postaci hipoteki, przeznaczony na remont nieruchomości.
  3. Kredyt był przeznaczony na cele konsumenckie, niezabepzieczony hipoteką.
  4. Kredyt został zamknięty przed terminem obowiązującym pierwotnie w umowie.

W przypadku kredytu hipotecznego nalżey zwrócić uwagę, że zwrot kosztów należy się jedynie tym kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt po wejściu w życie nowej ustawy o kredycie hipotecznym (22.07.2017). W tym przypadku powołując się na przepisy Ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku możemy domagać się obniżenia całkowitego kosztu kredytu o odsetki inne koszty, które zostały już poniesione, a przypadałyby na okres już nieobowiązującej umowy.

TERMINY & PROCEDURY

O oddanie prowizji można starać się poczynając od dnia w którym dokonuje się całkowitej spłaty kredytu. Niektóre banki udostępniają od razu wniosek, który należy uzupełnić wskazując m.in. nr konta do wpłaty zwrotu. W większości przypadków jednak inicjatywa należy do konsumenta, co w tej sytuacji zrobić? Po pierwsze złożyć odpowiedni wniosek/ dyspozycję do banku. Jeśli jednak bank nie uzna naszego roszczenia rozważyć należy wstąpienie na drogę sądową poprzedzoną pismem przedsądowym wysłanym do kredytodawcy w charakterze reklamacji.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, kredytobiorca może złożyć wniosek o zwrot prowizji w czasie do 6 lat od spłaty zobowiązania. Później roszczenie ulega przedawnieniu. Co istotne, termin przedawnienia przerywa wystąpienie na drogę sądową. 

GŁÓWNE PODSTAWY PRAWNE

W

USTAWA Z DNIA 12 MAJA 2011 R. O KREDYCIE KONSUMENCKIM

Art. 30 Ustawy o kredycie konsumenckim wnosi o elementach koniecznych, jakie powinna zawierać umowa kredytowa, w której stroną jest osoba fizyczna czyli konsument, a cel kredytowy jest powiązany z potrzebami konsumenckimi, niezwiązany z potrzebami prowadzonej działalności zarobkowej czy gospodarczej.

W

USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 – PRAWO BANKOWE

Jeden z istotniejszych artykułów Ustawy określa ponownie szczegółowy zakres informacji, jaki powinien się znaleźć w Umowie kredytowej. Wbrew pozorom jest to jedna z najczęściej podnoszonych podstaw prawnych uchybień, która zidentyfikowana może prowadzić nawet do unieważnienia umowy kredytowej, a w konsekwencji konieczności zwortu pobranych świadczeń przez strony nieważnej umowy.

W

ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE - WYROK TSUE Z 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Przykładowy wyrok – 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-383/18 pytania prejudycjalnego, że konsumentowi przysługuje obniżka wszelkich kosztów kredytu, w tym prowizji, w przypadku wcześniejszej spłaty takiego zobowiązania. Wyrok TSUE dotyczy interpretacji prawa unijnego, ale jednocześnie przesądza on, w jaki sposób należy interpretować nasz krajowy przepis dot. obniżki całkowitego kosztu kredytu w razie jego spłaty przed terminem, tj. art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim

JAK ZACZĄĆ?

Informujemy, że wybór właściwej strategii prawnej dochodzenia roszczeń z umów kredytowych nie jest jednakowy dla każdej sprawy. Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem wstępnej analizy takiej umowy kredytowej prosimy o przesłanie podstawowych dokumentów:

– Umowa kredytowa

– Zaświadczenie o spłacie kredytu

– Korespondencję z bankiem dot. wcześniejszej spłaty 

Analiza umowy kredytowej pod kątem potencjalnych roszczeń jest bezpłatna.

Skonsultuj z nami swoją umowę kredytową

Zadzwoń lub napisz