W lipcu 2023 Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję w sprawie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (obecnie: GO24.PL SA, „Towarzystwo”). Na wniosek Towarzystwa ponownie przeanalizowała sprawę i potwierdziła zaistniałe i zidentyfikowane wcześniej naruszenia w okresie od 30 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., , ostatecznie nakładającą na GO24.PL SA:

a) karę pieniężną w wysokości 4 350 000 zł za naruszenia dot. zarządzania niektórymi funduszami w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także niezgodny z najlepiej pojętym interesem zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,

b) karę pieniężną w wysokości 950 000 zł za dokonywanie przez GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz statucie funduszu,

c) karę pieniężną w wysokości 325 000 zł za naruszenie dot. dokonywania przez GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz statucie funduszu

d) sankcję cofnięcia GO24.PL SA zezwolenia na wykonywanie działalności wskazanej w pkt 1) lit. d.