Postępowania cywilne

PRAWO RODZINNE, SPADKOWE, ODSZKODOWAWCZE, ARBITRAŻ, POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

 

Sądowe i pozasądowe postępowania cywilne

Nieznajomość prawa szkodzi, ale nie każdy musi być mecenasem prawa, aby jego interesy były bezpieczne a prawa chronione i respektowane. Z doświadczenia wiemy, że duża część Klientów zwleka z wizytą u prawnika mimo konieczności, część samodzielnie szuka rozwiązań i często trafia do nas już ze spotęgowanym problemem, ponieważ jedna błędna decyzja pociąga za sobą kolejne. A rozwiązanie prozaiczne – konsultacja z praktykiem prawa, w odpowiednim czasie, uchroniła niejednego naszego Klienta przed negatywnymi konsekwencjami zaniechania. 

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne, często budzące silne emocje w zleceniodawcach, wymagają szczególnych predyspozycji od ich pełnomocników. Profesjonalizm, dyskrecja, skuteczność i obiektywizm prawny.

W ramach praktyki prawa rodzinnego zajmujemy się następującymi sprawami:

 • rozwiązanie małżeństwa,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • separacja,
 • podział majątku.

CHF

W

KREDYT INDEKSOWANY W WALUCIE OBCEJ, A DENOMINOWANY.

Kredyt indeksowany jest kredytem wyrażonym w walucie polskiej, która jest przeliczana w momencie jego wypłaty na równowartość kredytu w walucie obcej według kursu kupna waluty obcej stosowanego przez bank. Kredyt denominowany był natomiast ujmowany w walucie obcej. 

Cechy wspólne: oprocentowanie kredytu zależne jest od stóp procentowych danej waluty, wysokość rat uzależniona jest od kursu wymiany waluty obcej, kredyt jest wypłacony w polskich złotych po przeliczeniu z waluty obcej, całkowity koszt kredytu jest uzależniony od spreadu walutowego.  

W

POSTĘPOWANIA W TOKU.

Liczba aktywnych kredytów frankowych systematycznie spada, ale mimo to wynosi wciąż kilkaset tysięcy Umów. Niektóre banki uruchomiły programy ugód dla klientów, wielu jednak decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jeśli chcesz przeanalizować swoją Umowę kredytową lub skonsultować propozycję ugody złożoną przez bank, zrobimy to sprawnie i kompleksowo. 

Aktualnie reprezentujemy Klientów na etapie zarówno przedsądowym jak i sądowym, w sprawach z powództwa p-ko m.in. Getin Nobel Bank S.A., Bank BPH S.A., mBank S.A., Bank Pekao S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A.   

W

POSTANOWIENIE O ZABEZPIECZENIU.

w przypadku, gdy kwota wypłaconego powodom przez Bank tytułem kredytu, jest niższa od kwoty dokonanych przez nich spłat, Sądy bardzo często decydują się na udzielenie kredytobiorcom ochrony prawnej w trybie art. art. 730(1) k.p.c. W takiej sytuacji Sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu przez kredytobiorców w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Warto zauważyć także, iż konsekwencją wydania takiego postanowienia jest brak możliwości wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorcom przez bank.

W ramach prowadzonych postępowań sądowych, Wniosek o zabezpieczenie procedujemy bezpłatnie. 

Spadki & darowizny

Prawo spadkowe stanowi jeden z działów prawa cywilnego, który określa zasady przechodzenia praw i obowiązków po śmierci spadkodawcy na spadkobiercę lub spadkobierców. Nowe zasady prawa spadkowego w Polsce obowiązują od 28 czerwca 2020 roku, kiedy to zmianie uległy przepisy Kodeksu cywilnego właśnie w zakresie dziedziczenia ustawowego. Ustawa po nowelizacji znacząco rozszerzyła krąg spadkobierców uprawnionych z mocy prawa do dziedziczenia o dziadków spadkodawcy, a w razie ich braku – ich zstępnych, czyli wujostwo oraz dalszych zstępnych, np. kuzynostwo. Należy także pamiętać, że spadek to nie zawsze majątek, czasami problem i potencjalne koszty. 

Zajmujemy się następującymi sprawami:

 • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentu

 • zachowek

 • dział spadku

 • wykonanie zapisu

 • uchylenie się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku

 • wyrażenia zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

 • wyłączenie od dziedziczenia małżonka

 • dziedziczenie gospodarstw rolnych

 • długi spadkowe

 • sporów dotyczących podatku od spadku i darowizn

Postępowania odszkodowawcze

Z uwagi na złożoność postępowania odszkodowawczego nasz zespół prawny zapewnia Klientom pełne wsparcie merytoryczne na etapie przedsądowym, w gromadzeniu dokumentacji i dowodów, kalkulacji wielkości szkody, czy  doboru optymalnego sposobu dochodzenia naprawy szkody. Hołdujemy drodze negocjacji zarówno w sporach z ubezpieczycielami, kontrahentami jak i sprawcami szkody. Jeżeli ten etap nie przynosi oczekiwanych rezultatów, występujemy w imieniu Klientów na drogę sądową, podejmując się reprezentacji w I i II instancji oraz uczestnictwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Zajmujemy się sprawami związanymi szczególnie ze zdarzeniami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, uszczerbkiem na zdrowiu, wypadkami przy pracy, odszkodowaniami majątkowymi. Ponadto świadczymy usługi prawne związane z roszczeniami odszkodowawczymi zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych, powstałymi w związku z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem umów.

  Reprezentacja sądowa, arbitraż i mediacja

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji w sporach sądowych i pozasądowych, negocjacji biznesowych, mediacji i arbitrażu, przed sądami powszechnymi I i II instancji, przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Kompleksowe wsparcie obejmuje także etap przedsądowy, kiedy pomagamy Klientom zrealizować drogę polubownego rozwiązania sporu, przez formalne wezwania do zapłaty lub wykonania zobowiązania, podejmując także próby wdrożenia tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów – mediacji. Takie działanie ukierunkowane jest na poszukiwanie satysfakcjonującego wszystkie strony sporu rozwiązania, aby ograniczyć do minimum czas oraz koszty postępowań. 

  W zakresie usług związanych z arbitrażem, zapewniamy pomoc przy opiniowaniu oraz sporządzaniu kontraktów, umów o arbitraż oraz zapisów na sąd polubowny, a także reprezentację przed sądami arbitrażowymi. 

  Postępowanie egzekucyjne

  Postępowanie egzekucyjne generalnie służy wyegzekwowaniu od dłużnika niespłacanych przez niego zobowiązań. W zależności od tego, czy zobowiązania te powstały względem osoby prywatnej, czy organów państwa, postępowanie może mieć różną podstawę prawną, formę i przebieg. 

  Jeśli jesteś wierzycielem – przeanalizujemy Twoją sytuację oraz doradzimy w wyborze najbardziej efektywnej drogi dochodzenia wierzytelności. W ramach reprezentacji  w postępowaniu egzekucyjnym: 

  • sporządzamy wnioski o wszczęcie egzekucji u komornika,
  • monitorujemy postępowanie prowadzone przez komornika,
  • prowadzimy negocjacje z dłużnikami,
  • prowadzimy postępowanie klauzulowe oraz upominawcze w celu uzyskania tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych dla dalszego procedowania przed komornikiem,
  • przygotowujemy wnioski o umorzenie, zawieszenie postępowania, skargi na czynności komornika, zażalenia i apelacje. 

  Jeśli jesteś dłużnikiem – pomożemy obiektywnie ocenić sytuację oraz poszukać rozwiązań, które zapewnią sprawiedliwy tok postępowania egzekucyjnego. Zakres czynności prawnych:

  • przygotowanie opinii prawnych, pism procesowych do zaangażowanych stron postępowania, w tym do organów państwowych, instytucji skarbowych,
  • negocjacje z wierzycielami, mediacje, 
  • postępowanie przeciwegzekucyjne, zaskarżające czynności komornicze,
  • procedowanie wniosków o układ ratalny, umorzenie długu, uchylenie tytułu wykonawczego.

   

  W czym możemy Ci pomóc? 

  Konsultacje w zakresie prawa upadłościowego są prowadzone w Instytucie bezpłatnie.