Spory na rynku finansowym

Certyfikaty inwestycyjne * Polisolokaty * Jednostki Uczestnictwa
ZGŁOŚ SPRAWĘ

Otoczenie prawne rynku finansowego w Polsce i Europie budzi od lat wiele kontrowersji. Mimo wprowadzanych restrykcji i regulacji, w tym BMR, MIFID II, MIFIR, EMIR, MAR, RODO, wciąż bezpieczeństwo Inwestorów, Obligatariuszy czy ogólnie pożyczkodawców jest marginalizowane. Instytut staje często w sporze z instytucjami finansowymi, w tym bankami i funduszami inwestycyjnymi, reprezentując swoich Klientów w dochodzeniu roszczeń finansowych w związku z zakupionymi przez nich Certyfikatami Inwestycyjnymi czy Jednostkami Uczestnictwa. Wypracowaliśmy także skuteczne rozwiązania dla nabywców „polisolokat”, którzy często zostali wprowadzeni w błąd już na etapie ich zakupu, nieświadomie będąc stroną procederu „misselingu”.

INDYWIDUALNA REPREZENTACJA POSIADACZY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

ORAZ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Udzielając pomocy inwestorom, posiadającym roszczenia związane z nabytymi certyfikatami bądź jednostkami inwestycyjnymi, Instytut skupia się na działaniach indywidualnych, spersonalizowanych pod każdego klienta.

Proces jest najczęściej trzyetapowy. W pierwszym kroku zawsze wychodzimy z inicjatywą pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Wierzymy, że polubowne rozwiązania są szybkie i skuteczne. Praktyka powództwa przeciwko dużym instytucjom finansowym niestety pokazuje, że są to podmioty mało przychylne tego typu rozwiązaniom. Dla osiągnięcia oczekiwanych przez klientów korzyści występujemy na drogę postępowania sądowego i dokładamy wszelkich starań aby uzyskać przychylne wyroki Sądu. Trzecim, nie mniej istotnym krokiem, jest sama egzekucja wyroku. Skupiamy się na takich działaniach, które w końcowym efekcie pozwolą inwestorowi odzyskać środki, co dopiero uważamy za sukces naszej pracy.

Dobierając stronę przeciwną powództwa skupiamy się na podmiotach nie tylko odpowiedzialnych za naruszenia i nieprawidłowości, ale równie wypłacalnych.

Cześć nabywców certyfikatów dowiaduje się  o problemach w TFI z mediów, część gdy próbuje je umorzyć albo przynajmniej zgłosić umorzenie, część otrzymuje listowne powiadomienie o postawieniu danego Funduszu w stan likwidacji i ta grupa jest w najtrudniejszym położeniu. Według przepisów Ustawy z dn. 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi  funduszami inwestycyjnymi, od momentu rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może ani zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa ani emitować czy wykupywać certyfikatów inwestycyjnych, jak również wypłacać dochodów lub przychodów funduszu. Zgromadzenie inwestorów ani żaden uczestnik nie ma także wpływu na tok prowadzonego postępowania likwidacyjnego, które może trwać latami, bez gwarancji odzyskania nawet części środków inwestorów.

Oliwy do ognia dolewają wysokie sankcje finansowe nakładane na TFI przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz cofnięcia Towarzystwom Inwestycyjnym czy Domom Maklerskim zezwoleń na wykonywanie przez nie działalności statutowych. Mnożą się historie o niegospodarności w Zarządach TFI, domysły o sprzeniewierzonych pieniądzach zainwestowanych przez uczestników funduszy.  Bulwersujący dla wielu inwestorów, którzy nie mogą odzyskać swoich środków jest proceder nakładania potężnych kar pieniężnych  na „nieuczciwe” Instytucje finansowe , które zasilają jednak konta bankowe państwowych instytucji nadzorczych, nie idąc na poczet roszczeń poszkodowanych Klientów, pogłębiając zapaść finansową często już i tak niewydolnych TFI.

W Instytucie, wyspecjalizowany Dział zajmujący się sporami na rynku finansowym podejmuje się analizy każdej sprawy w powyższym temacie, rzeczowej oceny stanu faktycznego, przygotowaniu indywidualnej strategii prawnej oraz bezpośredniej reprezentacji w sądach powszechnych, przed sądami administracyjnymi oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Z zaangażowaniem przeprowadziliśmy wielu inwestorów przez cywilne powództwa, nakierunkowane na uzyskanie odszkodowania czy samo unieważnienie umowy zakupu produktów finansowych.

W Instytucie współpracujemy oraz często wspieramy się stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, BFG, czy UOKIK. Pragniemy jednak podkreślić, że same decyzje, czy sankcje finansowe nakładane na Instytucje, które dopuszczają się misselingu nie oznaczają zautomatyzowanego procesu odszkodowawczego ich klientów. Nabywcy, którzy czują się oszukani, wprowadzeni w błąd np. przez pracownika banku muszą dochodzić swoich roszczeń samodzielnie

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów w zakresie posiadanych jednostek i certyfikatów uczestnictwa w funduszach zarządzanych m. in. przez dawny Trigon TFI czy FinCrea TFI, W Investments TFI, AGIO TFI, GO TFI, w szczególności:

Fundusze z portfela Saturn TFI: EPEF FIZ AN, EPEF2 FIZ AN,  PSF FIZ AN, PSF 2 FIZ AN, PSF Lease FIZ AN w likwidacji, GROM Windykacji NS FIZ w likwidacji, NCI Development FIZ AN w likwidacji, Retail Parks Fund FIZ AN w likwidacji, InMedica FIZ AN w likwidacji, InProperty FIZ, Murapol HRE FIZ AN w likwidacji, MERA FIZ AN

FUNDUSZE GO TFI: GO Fund Property FIZ i GO Fund FIZ, oba w likwidacji

Fundusze WI Investments aktywów niepublicznych: Lasy Polskie, Nieruchomości Rolne, Inwestycje Selektywne, Vivante (obecnie wszystkie w likwidacji)

MCI.PRIVATEVENTURES FIZ AN

MISSELLING CZYLI „CHYBIONA SPRZEDAŻ”

Wieloletniej praktyce tzw. misselingu w bankach, TFI, domach maklerskich, TUnŻ itp., czyli stosowaniu nieuczciwych praktyk w procesie sprzedaży produktów finansowych, które w takich sytuacjach były rekomendowane niezgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów, wytoczono walkę na szczeblu państwowym.

W dniu 17.4.2016 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów stało się proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Najczęściej stosowane praktyki, uznane za misseling

  • Oferowanie produktów inwestycyjnych lub długoterminowych dla osób starszych i/lub nastawionych wyłącznie na oszczędzanie 85% 85%
  • Pomijanie istotnych informacji prawnych, np. opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy przez nabywcę 90% 90%
  • Zapisy abuzywne w umowach sprzedaży 80% 80%
  • Preparowanie materiałów reklamowych, ilustrując wybrane i wyłącznie korzystne cechy produktu/umowy, np. 100% ochrony kapitału, wykresy z tendencją wzrostową zysków 72% 72%
  • Mylące zamienne stosowanie pojęć prawnych, np. lokata bankowa i polisolokata, mające ukryć prawdziwy charakter prawny umowy 95% 95%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie ankiety wśród Klientów Instytutu

Inne obszary praktyk

Transakcje rynku nieruchomości

Oferujemy nasze doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, w tym kupna-sprzedaży, darowizny, dożywocia, zbycia udziałów. Prowadzimy postępowania administracyjne, szczególnie te dotyczące gruntów rolnych i leśnych. Dowiedz się więcej 

Procesy cywilne

W sprawach cywilnych reprezentujemy Klientów w postępowaniu przedsądowym, sądowym w pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym i organami międzynarodowymi. Dowiedz się więcej

Upadłość konsumencka

Procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań, przeszła nowelizację prawa w marcu 2020r. Istotą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie się z całego lub przynajmniej części zadłużenia oraz uzyskanie ochrony przed wierzycielami. Dowiedz się więcej

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU

Na przestrzeni ostatnich lat funkcja depozytariusza funduszu zyskała nie tyle nowego znaczenia, co uściślenia obowiązków i przywilejów.

4 czerwca 2016r. weszła w życie znowelizowana „Ustawa o funduszach inwestycyjnych” jako implementacja Dyrektywy UCITS V w polskim prawie, wprowadzając m.in. istotne zmiany w zakresie obowiązków realizowanych przez banki depozytariuszy czy uściślając obowiązki informacyjne ciążące na TFI.

Istotny głos w sprawie zabrał także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikując w lipcu 2019 roku „Komunikat dotyczący obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych” jako szeroko rozumianą interpretację obowiązujących klauzul generalnych oraz stosowaną wykładnię prawa. Czytaj dalej

Czytaj więcej: Stanowisko UKNF  

W czym możemy Ci pomóc?

 

Napisz do nas jakie Inwestycje budzą Twój niepokój.