Reprezentacja Obligatariuszy

Wspieramy inwestorów w dochodzeniu roszczeń z niewypłacalnych inwestycji kwiecień 2021

– REPREZENTACJA OBLIGATARIUSZY

Reprezentujemy inwestorów w zakresie dochodzenia należności z tytułu problematycznych inwestycji tj. niewykupione obligacje korporacyjne, brak możliwości zrealizowania opcji, konflikt przy odzyskiwaniu wartości z przedmiotu zabezpieczenia, występując zarówno w stosunku do emitentów jak i podmiotów udzielających zabezpieczenia ich wykupu. 

Uczestniczymy w negocjacjach i procedurach polubownych, dokonujemy możliwie najefektywniejszego zabezpieczenia roszczeń inwestorów i kapitałodawców, niekiedy wchodząc w rolę administratora zastawu, wstępujemy na drogę prawną celem wyegzekwowania praw należnych Obligatariuszom.  

 

WSPARCIE PRAWNE OBLIGATARIUSZY

Nasza wieloletnia praktyka rozwiązywania sporów z instrumentami finansowymi w tle pomogła już wielu inwestorom odzyskać należne kwoty. Skomplikowana, a często i celowo gmatwana konstrukcja produktów inwestycyjnych, charakter prawny zawieranych umów oraz niedoprecyzowanie w konteście otoczenia prawnego i nieefektywny nadzór instytucji kontrolnych nad emitentami sprawia, że Inwestorzy są w mało uprzywilejowanej pozycji w stosunku do nierzetelnych emitentów. Dodatkowo, inwestowanie w obligacje korporacyjne w dobie niskich stóp procentowych stanowi popularny sposób ochrony oszczędności. Często pomijany jest jednak fakt istotnego ryzyka utraty  części bądź całości środków, nawet przy ustanowionych teoretycznie zabezpieczeniach emitenta. Naszą rolą jest wsparcie prawne Obligatariuszy.

Pracownicy Instytutu przeprowadzają kompletną analizę każdej sytuacji, od weryfikacji warunków obligacji, opcji, czy jej podobnych instrumentów, audyt emitenta, reprezentację Inwestora przed kapitałobiorcą bądź instytucjami nadzorczymi, po reprezentację w procesie sądowym. Dokładamy wszelkich starań aby w drodze polubownych negocjacji uzyskać dla naszych Klientów najbardziej korzystne rozwiązania mając szczególnie na względzie czas oraz koszty dochodzenia roszczeń.  Niekiedy jednak droga sądowa pozostaje jedyną opcją odzyskania środków, wtedy dokonujemy możliwie najodpowiedniejszego zabezpieczenia dochodzonych należności na rzecz naszych Klientów. 

OBSZARY PRAKTYK

W

Dochodzenie roszczeń z obligacji ( rynek regulowany Catalyst, rynek nieregulowany, ASO)

W

Dochodzenie roszczeń z obligacji Getback S.A. - reprezentacja indywidualna

W

Analiza ryzyk prawnych i ustanowionych zabezpieczeń w związku z emisją obligacji

W

Reprezentacja Obligatariuszy w postępowaniach układowych i upadłościowych

W

Reprezentacja przed administratorem zabezpieczenia i wspieranie jego działań

INDYWIDUALNA REPREZENTACJA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Na przestrzeni ostatnich lat spółka GetBack S.A. dostarczyła rynkowi wiele emocji, a dużej części Inwestorom jeszcze więcej stresu. W Instytucie aktualnie prowadzimy szereg indywidualnych postępowań sądowych na rzecz Klientów którzy czują się poszkodowani w związku z nabyciem obligacji GetBack S.A.. Powództwo kierowane jest głównie przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za pośrednictwo w oferowaniu obligacji i dystrybuującym je. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Bank S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację, w wyniku której Bank został 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A. Wszystkie depozyty klientów zostały w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty. BFG zgodziło się natomiast na wykluczenie z przejęcia roszczeń związanych z dystrybucją Getback, UFK i certyfikatów inwestycyjnych Trigon (obecnie Lartiq) oraz zobowiązań wynikających z kredytów dewizowych czy indeksowanych. PwC Advisory oszacowała, że kapitały własne Idea Banku na dzień objęcia Banku przymusową restrukturyzacją wynosiły minus 482,8 mln zł. Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone.

Na dzień 24/03/2022 r. toczy się wciąż postępowanie w związku ze złożoną w imieniu naszych Klientów skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30.12.2020 r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w stosunku do Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

Najczęściej spotykanym, i słusznie uznanym za najbardziej skuteczne zabezpieczenie inwestycji w na rynku długu korporacyjnego jest zabezpieczenie hipoteką na nieruchomości. W obecnym stanie prawnym — w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych przez Prawo upadłościowe i naprawcze — odrębne postępowanie restrukturyzacyjne dotyczy, co do zasady, wszystkich emitentów obligacji, wyłaczac ich z postępowania uproszczonego które wprowadzono ustawą z dn. 19 czerwca 2020r.  tzw. Tarczą 4.0 . 

Skonsultuj z nami swój problem prawny.

Zadzwoń lub napisz