Kredyty walutowe: EUR, CHF, USD 

wrzesień 2021

– WSPIERAMY KREDYTOBIORCÓW

Nasz Zespół to specjaliści w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych. Cechuje nas wiedza i bogate doświadczenie w sporze instytucjami finansowymi, w tym bankami i parabankami. Zapewniamy kompleksową pomoc Klientom – kredytobiorcom na każdym etapie postępowania, od kompletowania dokumentacji przez czynności analityczne, przedsądowe, po postępowanie sądowe czy ugodowe, a w efekcie egzekucyjne. Każdą zleconą sprawę traktujemy z należną uwagą i profesjonalizmem dzięki czemu nasi Klienci odnoszą kolejne sukcesy w dochodzeniu sprawiedliwości. 

Uczestniczymy w negocjacjach i procedurach polubownych, dokonujemy możliwie najefektywniejszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Na każdym etapie postępowania służymy radą, a podejmowane indywidualne strategie są efektywne w egzekwowaniu praw należnych Kredytobiorcom.    

– PRZEJRZYSTE ZASADY

Prowadzimy sprawy na obszarze CAŁEGO KRAJU.  Powództwo kierujemy do sądu najbliższego aktualnemu miejscu zamieszkania Klienta, a nasz Zespół do spraw obsługi sporów z bankami dba o ciągłość komunikacji i udziela odpowiedzi na każdą wiadomość, a także pomaga skompletować dokumentację oraz profesjonalnie przygotować się do stawiennictwa w sądzie.

 Przejrzyste zasady realizacji usługi:

  • Umowa realizacji usługi przedstawia dokładne koszty prowadzenia sprawy.
  • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na transze.
  • Twoja sprawa będzie prowadzona indywidualnie, przez głównego pełnomocnika i Zespół wspierający, a zaraz po zawarciu umowy otrzymujesz do nich bezpośredni kontakt.
  • W każdej chwili masz dostępny wgląd do swoich akt.
  • Nie prowadzimy rachunku depozytowego dla środków z dochodzonych roszczeń, co oznacza, że jesteś jedyną uprawnioną osobą do odbioru świadczeń zasądzonych. 

Kredyty walutowe: CHF, EUR, USD 

W

KREDYT INDEKSOWANY W WALUCIE OBCEJ, A DENOMINOWANY.

Kredyt indeksowany jest kredytem wyrażonym w walucie polskiej, która jest przeliczana w momencie jego wypłaty na równowartość kredytu w walucie obcej według kursu kupna waluty obcej stosowanego przez bank. Kredyt denominowany był natomiast ujmowany w walucie obcej. 

Cechy wspólne: oprocentowanie kredytu zależne jest od stóp procentowych danej waluty, wysokość rat uzależniona jest od kursu wymiany waluty obcej, kredyt jest wypłacony w polskich złotych po przeliczeniu z waluty obcej, całkowity koszt kredytu jest uzależniony od spreadu walutowego.  

W

POSTĘPOWANIA W TOKU.

Liczba aktywnych kredytów walutowych systematycznie spada, ale mimo to wynosi wciąż kilkaset tysięcy Umów. Niektóre banki uruchomiły programy ugód dla klientów, wielu jednak decyduje się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jeśli chcesz przeanalizować swoją Umowę kredytową lub skonsultować propozycję ugody złożoną przez bank, zrobimy to sprawnie i kompleksowo. 

Aktualnie reprezentujemy Klientów na etapie zarówno przedsądowym jak i sądowym, w sprawach z powództwa p-ko m.in. Getin Nobel Bank S.A., Bank BPH S.A., mBank S.A., Bank Pekao S.A., PKO BP S.A., Bank Millenium S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Polbank EFG, BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S. A., Deutsche Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Svenska Handelsbanken AB S.A.

W

ROSZCZENIE ZWROTNE BANKU - CZY BANK MOŻE DOCHODZIĆ WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE PRZEZ KREDYTOBIORCĘ Z KAPITAŁU?

Klienci, którzy decydują się wystąpić na drogę sądową celem unieważnienia swojej umowy kredytowej często pytają czy w sytuacji korzystnego dla nich rozstrzygnięcia bank ma prawo do roszczenia zwrotnego, czyli wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorców z kapitału. Dotychczas ani w prawie polskim ani unijnym nie obowiązywało prawo, które dawało by podstawy prawne do takich roszczeń. 

Wątpliwości rozwiewa Dyrektywa 93/13 o nieuczciwych warunkach umownych oraz orzecznictwo TSUE. Swoje stanowisko w sprawie zajął także Rzecznik Finansowy, który już w 2020 roku interpretował takie roszczenie jako stojące wbrew przepisom, „a one mówią wprost o sankcyjnym i odstraszającym celu udzielanej konsumentowi ochrony. Uzyskanie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez bank, który stosował niedozwolone postanowienia umowne, na pewno takich celów by nie realizowało”.

 16 lutego 2023 roku także rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyczekiwaną opinię w sprawie. 

  • Według rzecznika generalnego TSUE dyrektywa 93/13 ma chronić konsumentów, a nie rynki finansowe
  • Dlatego po unieważnieniu umowy tylko kredytobiorcy mają prawo do dodatkowych świadczeń, o ile taką podstawę daje polskie prawo
  • Zdaniem rzecznika dyrektywa stoi na przeszkodzie, by bank domagał się dodatkowych świadczeń, poza zwrotem pieniędzy zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy.

Rzecznik generalny TSUE wskazał, że dochodzenie przez bank od konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot kapitału i odsetek, w szczególności zaś wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu, pozbawiłoby dyrektywę skuteczności i doprowadziło do rezultatu niezgodnego z przyświecającymi jej celami. Rzecznik Generalny nie przesądził wszystkich kwestii związanych ze skutkami nieważności i nie można wykluczyć, że banki będą ubiegały się np. o waloryzację kapitału (czyli coś innego niż opłatę za jego udostępnienie), ale na ten moment brak ku temu jasnych przesłanek prawnych. 

W

POSTANOWIENIE O ZABEZPIECZENIU.

w przypadku, gdy kwota wypłaconego powodom przez Bank tytułem kredytu, jest niższa od kwoty dokonanych przez nich spłat, Sądy bardzo często decydują się na udzielenie kredytobiorcom ochrony prawnej w trybie art. art. 730(1) k.p.c. W takiej sytuacji Sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu przez kredytobiorców w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Warto zauważyć także, iż konsekwencją wydania takiego postanowienia jest brak możliwości wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorcom przez bank.

Jednoznaczne zasady wprowadził TSUE wyrokiem w sprawie sygn. C 287/22. Trybunał potwierdził w nim prawo kredytobiorcy do zawieszania spłat raty kredytu na czas trwania postępowania sądowego, wskazując zabezpieczenie jako instrument konieczny do zapewnienia pełnej skuteczności prawomocnego orzeczenia.  

W ramach prowadzonych postępowań sądowych, Wniosek o zabezpieczenie procedujemy bezpłatnie. 

– PODPISANY ANEKS / UGODA – CZY MOŻNA UNIEWAZNIĆ GŁÓWNĄ UMOWĘ KREDYTOWĄ

W ukształtowanym orzecznictwie zarówno polskim jak i europejskim stoi się na stanowisku, że konsument może wyrazić „świadomą, wyraźną i wolną zgodę” na niedozwolone postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność. Istotne jest czy zgoda ta jest jednoznaczna, wyraźna i stanowcza, a konsument jest wystarczająco poinformowany o skutkach jej udzielenia tj. sanowania wadliwego postanowienia (Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 20 czerwca 2018 r., sygn. III CZP 29/17).

Istotne jest kiedy aneks bądź ugoda została zawarta i co było jej przedmiotem.

Najważniejsze kwestie:

– wyrażenie zgody na zmianę umowy lub aneksowanie jej przez wyeliminowanie niedozwolonego postanowienia nie jest samo przez się traktowane jako wyraz woli sanowania wadliwego postanowienia. 

– przewalutowanie kredytu nie powinno stanowić przeszkody w kwestionowaniu czy zawarta umowa jest zgodna z prawem, albowiem przewalutowanie kredytu nie ma wpływu na ocenę niedozwolonych postanowień umownych, która to dokonywana jest na moment zawarcia umowy pierwotnej.  

– sam aneks do umowy pozwalający na spłatę kredytu w walucie obcej umowy (CHF, EUR, USD) również nie pozbawia konsumenta ochrony w myśl Dyrektywy unijnej 93/13. W wyroku TSUE w sprawie sygn. C-19/20 Sąd stwierdził, że „warunek umowny uznany za nieuczciwy należy co do zasady uznać za nigdy nie istniejący, z tym skutkiem, że nie może on wywoływać skutków wobec konsumenta”. Zawarcie aneksu pozwalającego na spłatę kredytu w walucie obcej umowy nie pozbawia więc konsumenta roszczenia.

– kredytobiorca zawierając aneks lub ugodę z bankiem w zakresie kredytu indeksowanego lub walutowego powinien zdawać sobie sprawę, że jego pierwotna umowa mogłaby zostać zakwestionowana prawnie, a dodatkowo zostać odpowiednio poinformowany przez bank o konsekwencjach zawarcia aneksu lub ugody, aby  wyeliminować negatywne skutki niedozwolonych postanowień umownych. Nie wszystkie wypełniały te obowiązki, większość aneksów sprzed lat były draftami narzuconymi przez kredytodawcę, czasami zawieranymi telefonicznie, bez możliwości omówienia czy negocjowania. Jednak najnowsze propozycje ugód są już dużo bardziej dopracowane i wymagają szerzej zakrojonej analityki przez specjalistę. 

– OD CZEGO ZACZĄĆ

Po pierwsze – prześlij swoją zeskanowaną umowę kredytową oraz podpisane aneksy na adres email: instytut@kipp24.pl. Możesz zasłonić swoje dane wrażliwe. Możesz również napisać jaki jest aktualny stan zobowiązania jeśli chcesz poznać szacunkowe wartości korzyści z procesu.

W drugiej kolejności nasz Zespół zweryfikuje Twoją umowę pod kątem zapisów niezgodnych z prawem, zarówno polskim jak i unijnym. Twoja umowa zostanie przeanalizowana pod kątem znajdujących się w niej klauzul abuzywnych zgodnie z rejestrem prowadzonym przez UOKIK, aktualnego orzecznictwa krajowego, w tym szczególnie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz opinii i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W trzecim kroku otrzymasz kompletną analizę swojej umowy, szacunkowe korzyści, rekomendację działań i podstawy prawne proponowanej strategii. Co najważniejsze, przeprowadzona analiza jest BEZPŁATNA i nie zobowiązuje Cię do kontynuacji działań.

Zakres wsparcia kredytobiorców

Kredyty walutowe EUR, CHF, USD

Rosnąca świadomość swoich praw u osób posiadających kredyt w walucie obcej powoduje, że coraz więcej decyduje się skierować sprawę do sądu. Statystyki i orzecznictwo pro-konsumenckie otwiera drogę nawet trudnym sprawom.

Kredyty i pożyczki złotówkowe

Wszystkie umowy kredytowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególnie umowy, gdzie stronami transakcji są konsumenci. Każdy kredytobiorca ma możliwość kwestionowania niedozwolonego charakteru klauzul umownych. 

Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie

W ciągu 6 lat od spłaty pożyczki lub kredytu każdy kredytobiorca ma możliwość dochodzenia zwrotu prowizji i części kosztów około-kredytowych.

Skonsultuj z nami swoją umowę kredytową

Zadzwoń lub napisz